Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2014

sensual
2905 e207
Reposted fromruuude ruuude viatryy tryy
9132 dbe3 500
sensual
3170 cb33 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viakinimini kinimini
sensual
5350 ecb8
"Jest prawdą, że ci, których spotykamy, mogą nas zmienić, i to czasem tak gruntownie, że nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, nawet z nazwiska."

Yann Martel
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viakinimini kinimini
sensual
3860 d351 500
aspołecznaja.
Reposted fromissul issul viakinimini kinimini
sensual
0823 bb41 500
by: Chata Wuja Freda
Reposted fromyourjinx yourjinx viakinimini kinimini
sensual
najczęściej ludzie chcą od życia rzeczy, które nie są im pisane.
— to smutne
Reposted fromkinimini kinimini

November 12 2014

sensual
6200 7e98
Reposted fromIriss Iriss viavouk vouk
sensual
A ja za dużo widzę, zbyt mocno czuję...
— Edyta Bartosiewicz - Jenny
Reposted fromredcar redcar viavouk vouk
sensual
Może mogłoby być trochę inaczej, może mogłoby być trochę jak dawniej.
— Pezet
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavouk vouk
sensual
7129 6312
Reposted fromhermina hermina viavouk vouk
sensual
przeraża mnie to, jak ja łatwo marnuję czas.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viavouk vouk
sensual

Pokonywaliśmy razem góry, a potknęliśmy się o kamień.

Reposted fromnikooos nikooos viavouk vouk
sensual
Chyba jestem za słaba na życie.
— takie prawdziwe
Reposted fromdotyk-dzwieku dotyk-dzwieku viavouk vouk

October 23 2014

sensual
2498 b641
t.co
Reposted fromgruetze gruetze vialuckyloser luckyloser
sensual
7925 bf01
Reposted fromojtam ojtam vialuckyloser luckyloser
sensual
3075 8e98 500

October 22 2014

sensual
Bardzo chcę wrócić. Do Ciebie. Aby dokończyć naszą rozmowę. I rozpocząć wiele innych.
— Janusz Leon Wiśniewski - ' Bikini '
Reposted fromwetryagain wetryagain viavouk vouk
sensual
Beznadziejność jest wtedy, gdy człowiek budzi się rano i nie wie, po co otworzył oczy.
— Alicja Róg
Reposted fromflesz flesz viavouk vouk
sensual
Przykro mi, że jestem tym, czym jestem.
— Stephen King – Zielona Mila
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavouk vouk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.