Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2015

sensual
7240 e702 500
Reposted fromrol rol viablackbagira blackbagira
sensual
7181 4d09
Reposted frommymanicandi95 mymanicandi95 vianegacja negacja
sensual
9267 0cf0
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viailoveyou iloveyou
sensual
Wiem, że jestem specyficzna. Wiem, że jestem złośliwa i arogancka. Mnie się albo kocha, albo nienawidzi. 
— nergo
sensual

March 30 2015

sensual
add a caption
Reposted fromweightless weightless viamrzyq mrzyq

February 05 2015

sensual
9708 874a
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaheartbreak heartbreak
sensual
Reposted fromfalconwing falconwing viavermis vermis
sensual
7707 21e2
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viapastelina pastelina
8637 b5a0 500
Reposted fromtrendmania trendmania viapumpkinsoup pumpkinsoup
sensual
7482 08a3
Reposted fromskatrix skatrix viamieta mieta
sensual
i wyjeżdżam i nie po to by wrócić, i najgorzej, że mnie nie pożegnasz.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viamywonderland mywonderland

January 13 2015

sensual
[...] chodzi też o to, abyś wybaczyła sama sobie
— E.V

January 07 2015

sensual
3867 5e1a 500

December 27 2014

sensual
4969 c56a
Reposted frommisza misza viatryy tryy
sensual
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viatryy tryy

November 13 2014

sensual
2905 e207
Reposted fromruuude ruuude viatryy tryy
9132 dbe3 500
sensual
3170 cb33 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viakinimini kinimini
sensual
5350 ecb8
"Jest prawdą, że ci, których spotykamy, mogą nas zmienić, i to czasem tak gruntownie, że nie jesteśmy już tymi samymi ludźmi, nawet z nazwiska."

Yann Martel
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viakinimini kinimini
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.